Round Type 6.5” Ceiling Speaker
●Power Input: 70v/100v
●Rated power:6W
●Sensitivity: 93±2dB
●Max SPL: 98±2dB
●Freq. Response: 140Hz-18kHz
●Driver units: 6.5″x1