• فرکانس 5 گیگاهرتز
  • شامل یک عددSXT SAr2 و پنج عدد SXT 5
  • سطح دسترسی Level 4
  • بهره گیری ازساختار یکپارچه رادیو آنتن
  • زاویه ی 90
  • ارائه با گارانتی معتبر