• نوع تار: SM
  • تعداد تار:4
  • نوع ساختار تار:2mm
  • عنصر مقاوم: الیاف آرامید یارن
  • تعداد روکش:یک روکش
  • جنس روکش:LSZH
  • قطر نهایی کابل:6mm
  • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
  • شکل بدنه کابل:گرد