• نوع تار: SM
  • تعداد تار:4
  • نوع ساختار تار: 2mm
  • عنصرمقاوم: الیاف آرامیدیارن
  • نوع سیم برق: 1.5
  • تعداد سیم برق: 2
  • تعداد روکش:یک روکش
  • جنس روکش:LSZH
  • قطر نهایی کابل: 8mm
  • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
  • شکل بدنه کابل:گرد