• عملکردهای گیرنده: LED چندرنگی وضعیت روشن/ خاموش سیستم
  • buzzer روشن/ خاموش سیستم
  • 8 کانال فرستنده
  • سه سال گارانتی پارس ازتباط